CLAIM YOUR
FREE BUSINESS PLANNER

Sign up for our newsletter and receive our free business planner

Terms and conditions

2023 © Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau

Artikel 1. Definities 1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: De wederpartij van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. De door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. 
 2. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie, betalingen, annuleringen en klachten

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 2. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het tekenen van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. 
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 4. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 5. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen van minimaal €50,-. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. 
 7. Annuleren is niet mogelijk na dat de opdrachtgever heeft getekend voor de overeenkomst en / of offerten.
 8. Aanbetalingen worden niet terug betaald of kunnen niet geannuleerd worden.
 9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de opdracht, schriftelijk aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau te worde vermeld.
 10. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau zal de opdracht opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

Artikel 5. Onderhoud

 1. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is niet aansprakelijk voor problemen bij: webhosting, website builders zoals Elementor, Woocommerce, Shopify, WordPress, plugins etc. of andere applicaties zoals: plug-ins, Adobe Illustrator, Adobe Photshop, Adobe Indesign, Adobe XD.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. 
 2. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.anaisvanhulten.nl geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken. 

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting.

 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd dan wel niet correct aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat Opdrachtnemer gedurende de overeenkomst goed werkende FTP gegevens en overige relevante gegevens in haar bezit heeft.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau zijn verstrekt, heeft Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau kenbaar behoorde te zijn.
 4. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. 

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk 

 1. Indien Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. 
 4. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging 

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 3. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. 

Artikel 11. Levering en levertijd 

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever. 
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

Artikel 12. Copyright en privacy

 1. Alle door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau ontwikkelde websites, webshops, promotiematerialen en grafische designs door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever. 
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen een andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 3. Bij behoefte aan geheimhouding van het project dient de opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen aan de opdrachtnemer.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 
 2. De aansprakelijkheid van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor het door Opdrachtgever naleven van de wet- en regelgeving waaraan Opdrachtgever moet voldoen.

Artikel 14. Overmacht 

 1. In geval van overmacht is Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 
 1. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau geen invloed kan uitoefenen. 

Artikel 15. Diverse bepalingen 

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 3. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.anaisvanhulten.nl/algemenevoorwaarden’ .Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. 

Artikel 16. Derden 

 1. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau doorgevoerd. 
 2. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistratie. 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud 

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. 
 2. De door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau. 

Artikel 18. Privacy bepalingen 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Anaïs van Hulten Online Marketing Bureau verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 19. Apparatuur/ Software

 1. Opdrachtgever dient zelf voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten

 1. Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat de Software afkomstig is van derden (bijvoorbeeld WordPress en/of rechthebbenden met betrekking tot de plug-ins en/of thema’s) en dat opdrachtnemer niet kan instaan voor de werking van deze Software.

Door de overeenkomst aan te gaan geeft opdrachtgever opdrachtnemer opdracht om de Software ten behoeve van de ontwikkeling van de website te downloaden en te gebruiken ten behoeven van de ontwikkeling en oplevering van de website.

 1. Opdrachtgever verkrijgt via een wachtwoord en toegangscode toegang tot Software en daarmee tot de website. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor al het gebruik van de website (inclusief de wijzigingen en verwijderingen) via zijn toegang tot de Software. Opdrachtgever is ermee bekend dat er regelmatig updates en upgrades voor de Software worden uitgebracht indien dit afgesproken is in de offerte. Deze worden via de upgrades (of juist het niet installeren daarvan) kunnen de werking van de website beïnvloeden